ست اداری

نام محصولقیمتتحویلسفارش
فرم اول ( سربرگ A4 و سربرگ A5 ) 2000عدد – پاکت نامه 1000 عدد تحریر 80 گرمتومان ۱,۲۶۲,۰۰۰
فرم دوم ( سربرگ A4 ) 3000عدد و پاکت نامه 1000 عدد تحریر 80 گرمتومان ۱,۲۶۲,۰۰۰
فرم سوم ( سربرگ A4) 1000عدد – پاکت نامه 1000عدد – پاکت A4 ( 1000عدد) تحریر 80 گرمتومان ۱,۳۷۷,۰۰۰
فرم اول ( سربرگ A4 و سربرگ A5 ) 2000عدد – پاکت نامه 1000 عدد تحریر 100 گرمتومان ۱,۷۵۴,۰۰۰
فرم دوم ( سربرگ A4 ) 3000عدد و پاکت نامه 1000 عدد تحریر 100 گرمتومان ۱,۷۵۴,۰۰۰
فرم سوم ( سربرگ A4) 1000عدد – پاکت نامه 1000عدد – پاکت A4 ( 1000عدد) تحریر 100 گرمتومان ۱,۹۰۰,۰۰۰
فرم اول ( سربرگ A4 و سربرگ A5 ) 2000عدد – پاکت نامه 1000 عدد کتان 120 گرمتومان ۲,۲۸۵,۰۰۰
فرم دوم ( سربرگ A4 ) 3000عدد و پاکت نامه 1000 عدد کتان 120 گرمتومان ۲,۲۸۵,۰۰۰
فرم سوم ( سربرگ A4) 1000عدد – پاکت نامه 1000عدد – پاکت A4 ( 1000عدد) کتان 120 گرمتومان ۲,۴۴۴,۰۰۰